Informacje praktyczne

przekazanie dokumentów

Przygotowanie do czynności notarialnej

Z uwagi na swoją złożoność dokumenty notarialne, w szczególności akty, przygotowywane są z odpowiednim wyprzedzeniem, zaś Klienci umawiani są na ich odczytanie i podpisanie. W tym celu konieczne jest uprzednie złożenie w Kancelarii przez osobę zainteresowaną wszystkich dokumentów, a także podanie wszelkich informacji niezbędnych do dokonania danej czynności notarialnej. Najlepiej zrobić to na 2-3 dni robocze przed planowanym terminem. Wszystkie dokumenty muszą być aktualne. Wyjątkowo do przygotowania czynności notarialnej możliwe jest okazanie kopii dokumentów, natomiast do jej dokonania bezwzględnie konieczne jest przedłożenie oryginałów, które co do zasady nie są Państwu zwracane. Dokumenty mogą być dostarczone za pośrednictwem e-maila, poczty, kuriera bądź osobiście w sekretariacie Kancelarii w godzinach urzędowania, przy czym dobrą praktyką jest telefoniczne umówienie się. Do odbioru dokumentów uprawnieni są wszyscy pracownicy Kancelarii. Chcąc ułatwić i przyspieszyć przygotowania do przeprowadzenia czynności notarialnej, w zakładce Dokumenty zamieściliśmy wykaz dokumentów i informacji standardowo wymaganych do dokonania określonego rodzaju czynności.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, z odpowiednim wyprzedzeniem przekazujemy w wybranej przez Państwa formie - papierowej lub elektronicznej, projekty aktów notarialnych lub innych dokumentów - celem zapoznania się z ich treścią przed ich podpisaniem.

Praktykowane jest także uprzednie informowanie Klientów o całkowitych kosztach związanych z planowaną czynnością.

 

Czas i miejsce dokonania czynności notarialnej

Czynności notarialne dokonywane są po wcześniejszym umówieniu w godzinach urzędowania Kancelarii, a także poza nimi - po uprzednim uzgodnieniu. Nasz Zespół stara się, aby wszystkie sprawy zostały załatwione w możliwie najkrótszym czasie. Na czas realizacji wpływa w szczególności zawiłość stanu faktycznego oraz prawnego danej sprawy.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje co do zasady w kancelarii notarialnej. Jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub wyjątkowe okoliczności, w szczególności stan zdrowia strony czynności notarialnej, po uzgodnieniu może być ona dokonana także w innym miejscu. Działamy w Lublinie i okolicach.

Jeżeli czynność notarialna polega na sporządzeniu aktu notarialnego, konieczna jest jednoczesna obecność wszystkich stron na etapie jego odczytania, zaakceptowania jego treści oraz podpisania. Większość czynności notarialnych może być dokonana przez pełnomocnika posiadającego pełnomocnictwo o właściwej treści i w odpowiedniej formie.

 

Szczególne okoliczności

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Jeżeli osoba biorąca udział w czynności nie zna języka polskiego, konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego języka, który jest jej znany.

W czynnościach dokonywanych przez osobę niewidomą, głuchą, niemą lub głuchoniemą, na jej życzenie, może uczestniczyć wskazana przez nią zaufana osoba. Notariusz może przywołać do czynności biegłego, jeżeli stroną jest osoba głucha lub głuchoniema.

W przypadku problemów ze złożeniem podpisu, spowodowanych np. chorobą, strona czynności notarialnej może złożyć na dokumencie tuszowy odcisk palca. Konieczna jest przy tym obecność innej wybranej osoby, która obok tego odcisku wpisze imię i nazwisko osoby niemogącej pisać i umieści swój podpis.

 

Odmowa dokonania czynności notarialnej

Prawo o notariacie wymaga od notariusza, aby odmówił dokonania czynności sprzecznej z prawem bądź zasadami współżycia społecznego. Jak orzekł Sąd Najwyższy sprzeczność może wynikać zarówno z samej treści zamierzonej czynności notarialnej, jak również z okoliczności jej dokonywania.

W razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do zamierzonej czynności notarialnej zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.