Dokumenty

dokumenty biurowe

Poniżej prezentujemy dokumenty i informacje standardowo wymagane do dokonania określonego rodzaju czynności, przy czym stan faktyczny konkretnej sprawy może wymagać przedłożenia dodatkowych dokumentów. Każdorazowo ostateczna weryfikacja dokumentów dokonywana jest przez Notariusza na etapie sporządzania projektu dokumentu notarialnego.


Czynność prawna dokonywana przez osobę fizyczną

Czynność prawna dokonywana przez osobę prawnę lub jednostkę organizacyjną

Sprzedaż działki

Sprzedaż lokalu

Darowizna działki

Darowizna lokalu

Dział spadku

Podział majątku wspólnego

Ustanowienie służebności lub użytkowania

Ustanowienie hipoteki

Pełnomocnictwo

Odrzucenie spadku

Postępowanie spadkowe

CZYNNOŚĆ PRAWNA DOKONYWANA PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

W chwili dokonywania jakiejkolwiek czynności notarialnej każda osoba biorąca w niej udział zobowiązana jest okazać ważny dokument tożsamości, tj. dowód osobisty, paszport lub kartę pobytu. Nie jest dopuszczalne posłużenie się u notariusza aplikacją mObywatel.

Dodatkowo konieczne jest podanie stanu cywilnego oraz adresu zamieszkania, ewentualnie adresu korespondencyjnego. Jeżeli adres zamieszkania strony znajduje się za granicą, wskazane, a w niektórych sytuacjach wymagane jest podanie adresu do korespondencji w Polsce.

Konieczne może okazać się przedłożenie wypisu umowy majątkowej małżeńskiej, odpisu prawomocnego wyroku ustanawiającego rozdzielność majątkową, wyroku rozwodowego lub postanowienia o separacji, w szczególności w przypadku Zbywców, którzy nie ujawnili ich w księdze wieczystej bądź Nabywców będących małżonkami pozostającymi w ustroju rozdzielności majątkowej.

Jeżeli osoba stawająca do aktu notarialnego działa jako Pełnomocnik, musi okazać oryginał pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo sporządzone przez organ innego państwa w obcym języku musi zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a ponadto, jeżeli dotyczy przeniesienia własności nieruchomości położonej w RP, musi posiadać legalizację konsularną lub klauzulę apostille.

Jeżeli czynność ma być dokonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, należy podać jej nazwę oraz NIP.

Osoba działająca w imieniu dziecka powinna okazać odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.

Reprezentant osoby ubezwłasnowolnionej powinien okazać odpis prawomocnego postanowienia sądu o ubezwłasnowolnieniu.

Opiekun prawny zobowiązany jest okazać odpis prawomocnego postanowienia o ustanowieniu opieki oraz zaświadczenie sądu o ustanowieniu opiekuna i złożeniu przez niego przyrzeczenia.

Kurator zobowiązany jest okazać odpis prawomocnego postanowienia o ustanowieniu kuratora oraz zaświadczenie sądu o zakresie kurateli.

Reprezentanci osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, co do zasady, zobowiązani są przedłożyć odpis prawomocnego postanowienia sądu zezwalającego na dokonanie czynności.

 

CZYNNOŚĆ PRAWNA DOKONYWANA PRZEZ OSOBĘ PRAWNĘ LUB JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ

Co do zasady osoba prawna lub jednostka organizacyjna powinna okazać:

 • dokument, na podstawie którego powstała (np. umowę, statut),
 • uchwałę właściwego organu ws. wyrażenia zgody na dokonanie czynności, jeśli jest ona wymagana zgodnie z przepisami prawa lub wewnętrznymi regulacjami,
 • ewentualnie dokument umocowujący osobę stawającą w Kancelarii do działania w jej imieniu (np. uchwałę o powołaniu, oświadczenie o udzieleniu prokury lub inne pełnomocnictwo).

Dodatkowo konieczne jest podanie numeru NIP i REGON, ewentualnie numeru we właściwym rejestrze (np. KRS).

W chwili dokonywania czynności notarialnej osoby reprezentujące dany podmiot zobowiązane są okazać ważny dokument tożsamości, tj. dowód osobisty, paszport lub kartę pobytu, a także podać swój adres zamieszkania.

Z uwagi na dużą różnorodność osób prawnych i jednostek organizacyjnych występujących w polskim prawie, prosimy o kontakt z Kancelarią w celu ustalenia kompletnego wykazu dokumentów.

 

SPRZEDAŻ DZIAŁKI

Do zawarcia umowy sprzedaży, której przedmiotem jest działka, w tym zabudowana domem lub innym budynkiem, konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:

 • podstawy nabycia (np. wypis aktu notarialnego, aktu poświadczenia dziedziczenia, odpis prawomocnego postanowienia sądu),
 • zaświadczenia sądu o stanie zbioru dokumentów, jeżeli nie jest prowadzona księga wieczysta, lecz zbiór dokumentów,
 • dokumentów wykazujących następstwo prawne, poczynając od pierwotnego nabycia (np. ostateczny akt własności ziemi, prawomocne postanowienie o zasiedzeniu), jeżeli nie została założona księga wieczysta,
 • zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie przez Sprzedającego w drodze spadku (dziedziczenie, zapis windykacyjny, zapis zwykły, dalszy zapis, polecenie testamentowe) lub zasiedzenia, a od 1 stycznia 2007 r. także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub zachowku było zwolnione od podatku, należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
 • wypisu z rejestru gruntów przeznaczonego do dokonywania wpisu w księdze wieczystej, wydanego przez właściwe Starostwo Powiatowe,
 • wyrysu z mapy ewidencyjnej przeznaczonego do dokonywania wpisu w księdze wieczystej, wydanego przez właściwe Starostwo Powiatowe, jeżeli nastąpić ma założenie księgi wieczystej, w tym w przypadku odłączenia działki na skutek podziału nieruchomości, a także jeżeli nastąpiła zmiana powierzchni działki lub powierzchnia ujawniona w księdze wieczystej nie jest zgodna z rejestrem gruntów,
 • mapy podziału nieruchomości z adnotacją, że stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej, wydanej przez właściwe Starostwo Powiatowe, a także ostatecznej decyzji Wójta, Burmistrza lub Prezydenta zatwierdzającej podział, jeżeli nastąpił podział i nie został ujawniony w księdze wieczystej,
 • zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo o braku takiego planu zawierające informację o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy bądź o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanego przez właściwy Urząd Gminy lub Miasta,
 • zaświadczenia w sprawie objęcia obszarem zdegradowanym, obszarem rewitalizacji bądź Specjalną Strefą Rewitalizacji, wydanego przez właściwy Urząd Gminy lub Miasta,
 • zaświadczenia w sprawie objęcia uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, wydanego przez właściwe Starostwo Powiatowe,
 • ewentualnie dokumentów dotyczących zabudowań (np. warunków zabudowy, pozwolenia na budowę, zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego),
 • zaświadczenia o braku osób zameldowanych wydanego przez właściwy Urząd Gminy lub Miasta, jeżeli działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym,
 • zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu podatków do Urzędu Skarbowego i Urzędu Miasta lub Gminy oraz składek do ZUS, w przypadku gdy Sprzedającym jest przedsiębiorca,
 • umowy kredytowej i zaświadczenia o udzieleniu kredytu, jeżeli zakup finansowany jest z kredytu,
 • szczegółowej zgoda wierzyciela na wykreślenie hipoteki w związku ze spłatą lub promesy zgody na jej wykreślenie, określającej aktualny stan zadłużenia i rachunek do spłaty, jeżeli nieruchomość jest obciążona hipoteką,
 • odpisu prawomocnego postanowienia komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, jeżeli wszczęto egzekucję z nieruchomości,
 • zgody osoby uprawnionej w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym na wykreślenie obciążenia lub bezobciążeniowe odłączenie, jeżeli istnieją inne obciążenia (służebność, użytkowanie).

Ponadto konieczne jest podanie następujących informacji:

 • numeru księgi wieczystej, jeśli została założona – w dniu dokonywania czynności notariusz pobierze aktualny odpis,
 • ceny oraz terminu i sposobu jej płatności, w tym numeru rachunku bankowego do wpłaty,
 • warunków i terminu wydania,
 • rodzaju i powierzchni ewentualnych zabudowań.

Status rolnika indywidualnego w przypadku zakupu nieruchomości rolnej o powierzchni od 3.000 m2 można wykazać za pomocą następujących dokumentów:

 • pisemnego oświadczenia o osobistym prowadzeniu od co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego o powierzchni nieprzekraczającej 300 ha ze wskazaniem jego położenia, tytułu prawnego do nieruchomości wchodzących w jego skład oraz łącznej powierzchni użytków rolnych - złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej (wzór do pobrania w sekretariacie Kancelarii),
 • zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały od co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
 • dyplomu lub świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia rolniczego, zawodu przydatnego do prowadzenia działalności rolniczej, ukończenie studiów podyplomowych związanych z rolnictwem, posiadanie wykształcenia innego niż rolnicze,
 • zaświadczenia KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników albo dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do użytków rolnych o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha (np. wypis aktu notarialnego, odpis księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, umowa dzierżawy z datą pewną) albo świadectwa pracy w gospodarstwie rolnym albo zaświadczenia o wykonywaniu pracy związanej z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej albo zaświadczenia o odbyciu stażu obejmującego wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej – celem wykazania posiadania stażu pracy - trzyletniego lub pięcioletniego stażu pracy (nie dotyczy osób, które posiadają wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, średnie branżowe lub wyższe bądź ukończyła studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem).

Jeżeli nabywana nieruchomość rolna ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej, wystarczające jest przedłożenie wyżej wymienionych dokumentów przez jednego z małżonków.
Osoby, które chcą skorzystać z pomocy de minimis w rolnictwie, obowiązane są do przedłożenia informacji o wysokości środków pobranych w ostatnich dwóch latach oraz bieżącym roku.

 

SPRZEDAŻ LOKALU

Do zawarcia umowy sprzedaży, której przedmiotem jest lokal konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:

 • podstawy nabycia (np. wypis aktu notarialnego, aktu poświadczenia dziedziczenia, odpis prawomocnego postanowienia sądu, przydział),
 • zaświadczenia sądu o stanie zbioru dokumentów, jeżeli nie jest prowadzona księga wieczysta, lecz zbiór dokumentów,
 • dokumentów wykazujących następstwo prawne, poczynając od pierwotnego nabycia, jeżeli nie została założona księga wieczysta,
 • zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie przez Sprzedającego w drodze spadku (dziedziczenie, zapis windykacyjny, zapis zwykły, dalszy zapis, polecenie testamentowe) lub zasiedzenia, a od 1 stycznia 2007 r. także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub zachowku było zwolnione od podatku, należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
 • zaświadczenia w sprawie objęcia obszarem zdegradowanym, obszarem rewitalizacji bądź Specjalną Strefą Rewitalizacji, wydanego przez właściwy Urząd Gminy lub Miasta, jeżeli lokal stanowi odrębną własność (nie dotyczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu),
 • zaświadczenia o braku osób zameldowanych wydanego przez właściwy Urząd Gminy lub Miasta,
 • zaświadczenia Spółdzielni Mieszkaniowej lub Wspólnoty Mieszkaniowej o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych, a w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zawierające także informację o przysługiwaniu tego prawa Zbywcy, opis lokalu, ewentualnie wzmiankę o braku przeciwskazań do założenia księgi wieczystej, jeżeli taka jest wola Nabywcy,
 • wypisu z rejestru gruntów, rejestru lokali lub kartoteki lokali przeznaczonego do dokonywania wpisu w księdze wieczystej, wydanego przez właściwe Starostwo Powiatowe, kiedy konieczne jest dokonanie zmiany oznaczenia w lokalu w księdze wieczystej,
 • zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu podatków do Urzędu Skarbowego i Urzędu Miasta lub Gminy oraz składek do ZUS, w przypadku gdy Sprzedającym jest przedsiębiorca,
 • umowy kredytowej i zaświadczenia o udzieleniu kredytu, jeżeli zakup finansowany jest z kredytu,
 • szczegółowej zgody wierzyciela na wykreślenie hipoteki w związku ze spłatą lub promesy zgody na jej wykreślenie, określającej aktualny stan zadłużenia i rachunek do spłaty, jeżeli lokal jest obciążony hipoteką,
 • odpisu prawomocnego postanowienia komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, jeżeli wszczęto egzekucję z lokalu,
 • zgody osoby uprawnionej w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym na wykreślenie obciążenia lub bezobciążeniowe odłączenie, jeżeli istnieją inne obciążenia (służebność, użytkowanie),
 • zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, gdy z lokalem związany jest udział w nieruchomości wspólnej stanowiącą prawo użytkowania wieczystego gruntu, jeżeli przekształcenie nie zostało dotychczas ujawnione w księdze wieczystej.

Ponadto konieczne jest podanie następujących informacji:

 • numeru księgi wieczystej, jeśli została założona – w dniu dokonywania czynności notariusz pobierze aktualny odpis,
 • ceny oraz terminu i sposobu jej płatności, w tym numeru rachunku bankowego do wpłaty,
 • warunków i terminu wydania.

 

DAROWIZNA DZIAŁKI

Do zawarcia umowy darowizny, której przedmiotem jest działka, w tym zabudowana domem lub innym budynkiem, konieczne są:

 • podstawa nabycia (np. wypis aktu notarialnego, aktu poświadczenia dziedziczenia, odpis prawomocnego postanowienia sądu),
 • zaświadczenie sądu o stanie zbioru dokumentów, jeżeli nie jest prowadzona księga wieczysta, lecz zbiór dokumentów,
 • dokumenty wykazujące następstwo prawne, poczynając od pierwotnego nabycia (np. ostateczny akt własności ziemi, prawomocne postanowienie o zasiedzeniu), jeżeli nie została założona księga wieczysta,
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie przez Darczyńcę w drodze spadku (dziedziczenie, zapis windykacyjny, zapis zwykły, dalszy zapis, polecenie testamentowe) lub zasiedzenia, a od 1 stycznia 2007 r. także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub zachowku było zwolnione od podatku, należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
 • wypis z rejestru gruntów przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej, wydany przez właściwe Starostwo Powiatowe,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej, wydany przez właściwe Starostwo Powiatowe, jeżeli nastąpić ma założenie księgi wieczystej, w tym w przypadku odłączenia działki na skutek podziału nieruchomości, a także jeżeli nastąpiła zmiana powierzchni działki lub powierzchnia ujawniona w księdze wieczystej nie jest zgodna z rejestrem gruntów,
 • mapa podziału nieruchomości z adnotacją, że stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej, wydana przez właściwe Starostwo Powiatowe, a także ostateczna decyzja Wójta, Burmistrza lub Prezydenta zatwierdzająca podział, jeżeli nastąpił podział i nie został ujawniony w księdze wieczystej,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo o braku takiego planu zawierające informację o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy bądź o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydane przez właściwy Urząd Gminy lub Miasta,
 • zaświadczenie w sprawie objęcia uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, wydane przez właściwe Starostwo Powiatowe, jeżeli Obdarowanym jest dalszy krewny lub osoba obca,
 • ewentualnie dokumenty dotyczące zabudowań (np. warunki zabudowy, pozwolenie na budowę, zaświadczenie o nadaniu numeru porządkowego),
 • zgoda osoby uprawnionej w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym na wykreślenie obciążenia lub bezobciążeniowe odłączenie, jeżeli istnieją obciążenia (np. hipotek, służebność, użytkowanie).

Ponadto konieczne jest podanie następujących informacji:

 • numeru księgi wieczystej, jeśli została założona – w dniu dokonywania czynności notariusz pobierze aktualny odpis,
 • wartości rynkowej przedmiotu darowizny,
 • warunków i terminu wydania,
 • rodzaju i powierzchni ewentualnych zabudowań,
 • stopnia pokrewieństwa Stron umowy,
 • wyłączenia ze schedy spadkowej (dotyczy darowizny na małżonka lub zstępnych),
 • zaliczenia do majątku wspólnego Obdarowanego i jego małżonka,
 • chęci ustanowienia na rzecz Darczyńcy użytkowania bądź służebności mieszkania.

 

DAROWIZNA LOKALU

Do zawarcia umowy darowizny, której przedmiotem jest działka, w tym zabudowana domem lub innym budynkiem, konieczne są:

 • podstawa nabycia (np. wypis aktu notarialnego, aktu poświadczenia dziedziczenia, odpis prawomocnego postanowienia sądu, przydział),
 • zaświadczenie sądu o stanie zbioru dokumentów, jeżeli nie jest prowadzona księga wieczysta, lecz zbiór dokumentów,
 • dokumenty wykazujące następstwo prawne, poczynając od pierwotnego nabycia, jeżeli nie została założona księga wieczysta.
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie przez Darczyńcę w drodze spadku (dziedziczenie, zapis windykacyjny, zapis zwykły, dalszy zapis, polecenie testamentowe) lub zasiedzenia, a od 1 stycznia 2007 r. także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub zachowku było zwolnione od podatku, należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
 • zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej lub Wspólnoty Mieszkaniowej o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych, a w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zawierające także informację o przysługiwaniu tego prawa Zbywcy, opis lokalu, ewentualnie wzmiankę o braku przeciwskazań do założenia księgi wieczystej, jeżeli taka jest wola Nabywcy,
 • wypis z rejestru gruntów, rejestru lokali lub kartoteki lokali przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej, wydany przez właściwe Starostwo Powiatowe, kiedy konieczne jest dokonanie zmiany oznaczenia w lokalu w księdze wieczystej,
 • zgoda osoby uprawnionej w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym na wykreślenie obciążenia lub bezobciążeniowe odłączenie, jeżeli istnieją obciążenia (np. hipotek, służebność, użytkowanie),
 • zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, gdy z lokalem związany jest udział w nieruchomości wspólnej stanowiącą prawo użytkowania wieczystego gruntu, jeżeli przekształcenie nie zostało dotychczas ujawnione w księdze wieczystej.

Ponadto konieczne jest podanie następujących informacji:

 • numeru księgi wieczystej, jeśli została założona – w dniu dokonywania czynności notariusz pobierze aktualny odpis,
 • wartości rynkowej przedmiotu darowizny,
 • warunków i terminu wydania,
 • stopnia pokrewieństwa Stron umowy,
 • wyłączenia ze schedy spadkowej (dotyczy darowizny na małżonka lub zstępnych),
 • zaliczenia do majątku wspólnego Obdarowanego i jego małżonka,
 • chęci ustanowienia na rzecz Darczyńcy użytkowania bądź służebności mieszkania (nie dotyczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu).

 

DZIAŁ SPADKU

Zawarcie umowy o dział spadku wymaga przedłożenia:

 • wypisu aktu poświadczenia dziedziczenia albo odpisu prawomocnego postanowienia sądu,
 • zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie w drodze spadku (dziedziczenie, zapis windykacyjny, zapis zwykły, dalszy zapis, polecenie testamentowe) było zwolnione od podatku, należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,

Pozostałe dokumenty uzależnione są od tego, jakie przedmioty objęte są działem spadku. W przypadku działek i lokali, należy dostarczyć dokumenty takie, jak do darowizny.

Ponadto konieczne jest podanie następujących informacji:

 • numeru księgi wieczystej, jeśli została założona – w dniu dokonywania czynności notariusz pobierze aktualny odpis,
 • wartości rynkowej poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład spadku,
 • warunków i terminu wydania,
 • warunków i terminu spłaty lub dopłaty, w tym numerów rachunków bankowych, jeżeli dział spadku nie jest nieodpłatny,
 • stopniu pokrewieństwa Stron umowy.

 

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

Do dokonania podziału majątku, który stanowił wspólność małżeńską konieczne jest przedłożenie wypisu umowy majątkowej małżeńskiej bądź odpisu prawomocnego wyroku ustanawiającego rozdzielność majątkową, wyroku rozwodowego lub postanowienia o separacji.

Pozostałe dokumenty uzależnione są przedmiotów podlegających podziałowi. W przypadku działek i lokali, należy dostarczyć dokumenty takie, jak do darowizny.

Ponadto konieczne jest podanie następujących informacji:

 • numeru księgi wieczystej, jeśli została założona – w dniu dokonywania czynności notariusz pobierze aktualny odpis,
 • wartości rynkowej poszczególnych przedmiotów,
 • warunków i terminu spłaty lub dopłaty, w tym numerów rachunków bankowych, jeżeli podział nie jest nieodpłatny,
 • warunków i terminu wydania.

 

USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI LUB UŻYTKOWANIA

W celu sporządzenia oświadczenia o ustanowieniu służebności lub użytkowania należy okazać:

 • podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, aktu poświadczenia dziedziczenia, odpis prawomocnego postanowienia sądu),
 • zaświadczenie sądu o stanie zbioru dokumentów, jeżeli nie jest prowadzona księga wieczysta, lecz zbiór dokumentów,
 • dokumenty wykazujące następstwo prawne, poczynając od pierwotnego nabycia (np. ostateczny akt własności ziemi, prawomocne postanowienie o zasiedzeniu), jeżeli nie została założona księga wieczysta,
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie w drodze spadku (dziedziczenie, zapis windykacyjny, zapis zwykły, dalszy zapis, polecenie testamentowe) lub zasiedzenia, a od 1 stycznia 2007 r. także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub zachowku było zwolnione od podatku, należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
 • ewentualnie dokumenty niezbędne do dokonania zmiany oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej, wydane przez właściwe Starostwo Powiatowe, np. wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej, wypis z rejestru lokali,
 • umowę będącą źródłem zobowiązania do ustanowienia prawa, jeżeli została zawarta,
 • mapę z oznaczeniem przebiegu lub miejsca wykonywania prawa, jeżeli taka jest wola Stron.

Ponadto konieczne jest podanie następujących informacji:

 • numeru księgi wieczystej, jeśli została założona – w dniu dokonywania czynności notariusz pobierze aktualny odpis,
 • wartości ustanowionego prawa,
 • ewentualnej odpłatności za ustanowienie lub wykonywanie prawa,
 • ewentualnego stopnia pokrewieństwa Stron.

 

USTANOWIENIE HIPOTEKI

W celu sporządzenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki należy okazać:

 • podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, aktu poświadczenia dziedziczenia, odpis prawomocnego postanowienia sądu),
 • zaświadczenie sądu o stanie zbioru dokumentów, jeżeli nie jest prowadzona księga wieczysta, lecz zbiór dokumentów,
 • dokumenty wykazujące następstwo prawne, poczynając od pierwotnego nabycia (np. ostateczny akt własności ziemi, prawomocne postanowienie o zasiedzeniu), jeżeli nie została założona księga wieczysta,
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie w drodze spadku (dziedziczenie, zapis windykacyjny, zapis zwykły, dalszy zapis, polecenie testamentowe) lub zasiedzenia, a od 1 stycznia 2007 r. także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub zachowku było zwolnione od podatku, należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
 • ewentualnie dokumenty niezbędne do dokonania zmiany oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej, wydane przez właściwe Starostwo Powiatowe, np. wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej, wypis z rejestru lokali,
 • umowę będącą źródłem zobowiązania do ustanowienia hipoteki (np. umowa pożyczki),
 • oświadczenie banku o udzieleniu kredytu, jeżeli hipoteka ma być ustanowiona na zabezpieczenie kredytu bankowego.

Ponadto konieczne jest podanie numeru księgi wieczystej, jeśli została założona – w dniu dokonywania czynności notariusz pobierze aktualny odpis.

 

PEŁNOMOCNICTWO

Chcąc udzielić pełnomocnictwa należy określić:

 • do dokonania jakich czynności, zawarcia jakich umów uprawniony będzie Pełnomocnik,
 • czy Pełnomocnik może być drugą stroną tych czynności lub reprezentować drugą stronę,
 • czy Pełnomocnik może udzielić dalszych pełnomocnictw,
 • czy pełnomocnictwo udzielane jest na określony czas.

Jeżeli pełnomocnictwo ma dotyczyć nieruchomości konieczne jest podanie numeru księgi wieczystej, ewentualnie adresu lokalu bądź numeru i miejsca położenia działki.

 

TESTAMENT

Chcąc sporządzić testament należy podać następujące informacje:

 • dane ewentualnych spadkobierców, zapisobierców, wykonawców, tj. imiona, nazwiska, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia,
 • w przypadku dokonywania zapisu windykacyjnego lub zwykłego - szczegółowe określenie jego przedmiotu, tj. numeru księgi wieczystej nieruchomości, numer rachunku bankowego, na którym zgromadzone są środki pieniężne,
 • przyczynę wydziedziczenia, jeśli dotyczy.

 

ODRZUCENIE SPADKU

Osoby, które chcą złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku muszą przedłożyć oryginał odpisu skróconego aktu zgonu spadkodawcy, chyba że oświadczenie składa kolejny członek rodziny, a dokument ten został uprzednio dostarczony do Kancelarii.

Ponadto należy podać informacje o:

 • testamentach spadkodawcy, jeżeli zostały sporządzone, ich treści i miejscu przechowania,
 • osobach, które odrzuciły lub przyjęły spadek wcześniej,
 • pozostałych spadkobiercach ustawowych i testamentowych.

 

POSTĘPOWANIE SPADKOWE

Postępowanie spadkowe może być przeprowadzone przed notariuszem pod warunkiem, że biorą w nim udział wszystkie osoby zainteresowane, tj. spadkobiercy ustawowi i testamentowi oraz osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne, ale także osoby, które zrzekły się dziedziczenia lub zostały wydziedziczone. Nie jest konieczna obecność osób, które odrzuciły spadek lub zapis windykacyjny bądź zostały uznane za niegodne dziedziczenia.

Do przeprowadzenia postępowania spadkowego potrzebne są:

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • zaświadczenie o numerze PESEL spadkodawcy, 
 • wszystkie sporządzone przez spadkodawcę testamenty, w tym odwołane,
 • odpisy skrócone aktów urodzenia lub małżeństwa wszystkich spadkobierców,
 • odpisy skrócone aktów zgonu osób, które byłyby powołane do spadku, ale zmarły przed spadkodawcą,
 • oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, jeżeli zostały już złożone,
 • wypis aktu notarialnego obejmującego umowę o zrzeczenie się dziedziczenia, jeżeli została zawarta.

Ponadto należy podać następujące informacje:

 • numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości wchodzących w skład spadku,
 • ostatni adres zamieszkania i adres zwykłego pobytu spadkodawcy,
 • czy w skład spadku wchodzi przedsiębiorstwo w spadku objęte zarządem sukcesyjnym.