Umowa majątkowa małżeńska Lublin

Zajmujemy się sporządzaniem umów majątkowych małżeńskich w Lublinie. Dokument może zostać opracowany już po zawarciu związku małżeńskiego lub jeszcze przed ślubem. Skutkiem skonstruowania i podpisania jego treści jest wyłączenie ustroju ustawowego pomiędzy mężem i żoną oraz wprowadzenie w jego miejsce umownego majątkowego ustroju małżeńskiego. Jego treść — na podstawie zasady swobody kształtowania umów — małżonkowie ustalają między sobą.

Na podstawie umowy partnerzy:

  • rozszerzają/ograniczają wspólność ustawową,
  • wprowadzają rozdzielność majątkową/rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

Aby umowa uzyskała moc prawną, musi zostać zawarta przed rejentem, w obecności obu małżonków lub osób planujących wstąpić w związek małżeński. Obie strony zobowiązania nie mogą być ubezwłasnowolnione i muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych.

Warto pamiętać, że majątkiem osobistym małżonkowie mogą się dzielić również poprzez zawarcie umowy darowizny u notariusza, która nie będzie wymagała zapłacenia podatku ze względu na grupę podatkową, do której należą mąż i żona.

 

Intercyza, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

Najczęściej zawieraną umową majątkową małżeńską jest tzw. intercyza, czyli rozdzielność majątkowa. W wyniku jej zawarcia w trakcie małżeństwa zarówno mąż, jak i żona, nabywając składniki majątku, dołączają je do swojego majątku osobistego, a nie do majątku wspólnego, co wynikałoby z ustroju ustawowego.

Do majątku osobistego należą wówczas również:

  • zaciągnięte zobowiązania,
  • dochody osiągnięte z tytułu działalności zarobkowej.

Co więcej, po podpisaniu intercyzy żaden z małżonków nie musi wyrażać zgody na zaciągnięcie zobowiązań przez partnera czy na nabycie przez niego składników majątkowych.

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków to szczególna forma intercyzy. Polega na tym samym, co sama rozdzielność majątkowa, jednak zgodnie z treścią umowy po ustaniu małżeństwa mąż lub żona, którzy uzyskali mniejszy dorobek, mogą żądać od drugiej strony jego wyrównania.

 

Umowa o podział majątku małżonków

Umowę tego rodzaju mogą zawrzeć małżonkowie lub byli małżonkowie, jeśli ustanie między nimi wspólność majątkowa, w tym wskutek podpisania intercyzy, a także rozwodu lub separacji, ale pod warunkiem, że zgadzają się co do kwestii samego podziału.