Umowa darowizny — notariusz Lublin

Zajmujemy się czynnościami związanymi z umową darowizny u notariusza w Lublinie. Sama darowizna to zobowiązanie darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem własnego majątku, na co wskazuje art. 888 Kodeksu cywilnego. Powinna ona zostać zawarta w formie aktu notarialnego, choć jego brak nie stanowi bezpośredniej przyczyny nieważności umowy. Darowizna staje się bowiem ważna z chwilą wydania rzeczy, ale nie jest to regułą. Jeśli przedmiotem czynności są np. Nieruchomości, brak zachowania formy notarialnej będzie wiązał się z nieważnością takiego zdarzenia.

 

Kiedy umowa darowizny zawarta notarialnie jest obowiązkowa?

Umowę darowizny należy zawrzeć u rejenta, jeśli dotyczy ona m.in.:

  • nieruchomości — domu, mieszkania, działki, lokalu usługowego,
  • przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzą nieruchomości,
  • użytkowania wieczystego.

Najczęściej przedmiotami darowizny są również pojazdy, środki finansowe, biżuteria czy dzieła sztuki. Nie wymagają one dokonania czynności w kancelarii, aby ta była ważna, jednak coraz częściej strony takiej transakcji decydują się na formę notarialną. Wynika to przede wszystkim z faktu, że pozwala ona zabezpieczyć interesy obu stron i w pełni realizować ich wolę.

Warto przy tym pamiętać, że majątkiem można również rozporządzać np. Poprzez testament notarialny, który zabezpieczy realizację woli testatora po jego śmierci. Przepisanie mieszkania u notariusza ma charakter obligatoryjny ze względu na przedmiot umowy. Darowanie innych rzeczy w takiej formie jest fakultatywne, ale niesie ze sobą wiele zalet, o których warto pamiętać.

 

Dlaczego warto zawrzeć umowę darowizny u notariusza?

Umowa darowizny u notariusza to:

  • ochrona obdarowanej osoby przed tym, że darczyńca nie wyda jej rzeczy — jeśli nie ma zachowanej formy notarialnej, darowizna staje się ważna z chwilą wydania rzeczy. Jeśli darczyńca, nawet z nieuzasadnionych prawnie powodów, zmieni zdanie, obdarowany nie będzie mógł domagać się przed sądem wydania rzeczy, ponieważ nie będzie miał ku temu podstaw;
  • pełna realizacja woli stron — specjalista pomoże skonstruować dokumenty w taki sposób, aby zawarto w nich faktyczną wolę stron. Dotyczy to w szczególności darczyńców, którzy mogą w oświadczeniu zawrzeć pewne warunki przekazania darowizny. Darczyńcy mogą na przykład jednocześnie żądać ustanowienia na ich rzecz prawa dożywotniego zamieszkiwania lub użytkowania nieruchomości będącej przedmiotem darowizny, w konsekwencji czego np. rodzice mogą mieszkać lub korzystać z mieszkania przekazanego dzieciom. Darczyńcy mogą też zawrzeć w darowiźnie polecenie, czyli nałożyć na obdarowanego obowiązek określonego działania lub zaniechania, np. świadczenia pomocy darczyńcom lub innym osobom. Rolą notariusza jest w tym wypadku sprawdzenie, czy wola darczyńcy jest zgodna z prawem i zasadami współżycia społecznego;
  • gwarancja odpowiedniej archiwizacji dokumentów — te są przechowywane w kancelarii, a także wprowadzane do stosownego rejestru.

W związku z powyższym warto rozważyć kwestię darowizny przed notariuszem, a także zorientować się, czy dla danych czynności ma ona charakter obligatoryjny (obowiązkowy), czy też fakultatywny (dobrowolny).

 

Odwołanie darowizny

Przeprowadzamy także czynności związane z odwołaniem darowizny. Aby odzyskać darowane dobra, musi zaistnieć co najmniej jeden z poniższych czynników:

  • obdarowany dopuści się rażącej niewdzięczności wobec darczyńcy, naruszając normy społeczne i obyczajowe,
  • sytuacja darczyńcy ulegnie pogorszeniu w wyniku przekazania darowizny, a skutki tego będą widoczne we własnym utrzymaniu darczyńcy, realizowaniu przez niego obowiązku alimentacyjnego.

Odwołanie sporządza się w pisemnej formie, a następnie przekazuje obdarowanemu wraz z uzasadnieniem i żądaniem wydania przedmiotu darowizny. W przypadku nieruchomości konieczne jest także sporządzenie aktu notarialnego obejmującego zwrotne przeniesienie własności z obdarowanego na darczyńcę oraz wpis do księgi wieczystej.