Umowa sprzedaży Lublin

Sporządzamy umowy sprzedaży w Lublinie. Warto przy tym podkreślić, że nie każda czynność dotycząca zbycia konkretnego dobra musi być zawarta w kancelarii notarialnej. Jeśli jednak chodzi np. o nieruchomości, to zawarcie umowy w innej formie niż notarialna skutkuje jej nieważnością. Co więcej, przed rejentem możesz zawrzeć każdy rodzaj umowy, a jego nadzór nad składaniem oświadczenia woli pozwoli stworzyć jego treść tak, by była zgodna z obowiązującym porządkiem prawnym i w jednakowy sposób chroniła interesy stron.

 

Czym jest umowa sprzedaży?

Umowa sprzedaży ma charakter dwustronnie zobowiązujący. Na jej podstawie sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia własności rzeczy na kupującego, a kupujący do zapłacenia za tę rzecz określonej sumy. Zobowiązanie może dotyczyć m.in. nabycia pojazdu, dzieła sztuki, nieruchomości, przedsiębiorstwa czy biżuterii. Jeśli nie możesz zawrzeć umowy osobiście, możesz wystosować pełnomocnictwo notarialne, na podstawie którego upoważnisz wybraną osobę do podpisania aktu w Twoim imieniu.

 

Kiedy umowa sprzedaży musi być zawarta notarialnie?

Umowa sprzedaży musi zostać zawarta pod nadzorem notariusza, jeśli dotyczy m.in.:

  • nieruchomości — gruntów, domów, mieszkań, ale także przedsiębiorstw, w których skład wchodzą nieruchomości,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość.

Nadzór rejenta umożliwia sprawdzenie zgodności dokumentu z obowiązującym porządkiem prawnym, a także faktyczną wolą stron. Istnieje możliwość samodzielnego przygotowania projektu umowy sprzedaż — wówczas rejent ocenia jej treść — lub zlecenie nam samodzielnego przygotowania projektu. Umowę odczytujemy stronom, wyjaśniamy znajdujące się w niej klauzule, a także przekażemy jej treść do odpowiednich instytucji. W kancelarii zawieramy także umowy przedwstępne.