Ustanowienie hipoteki Lublin

Zajmujemy się czynnościami związanymi z ustanowieniem hipoteki. Działamy w kancelarii znajdującej się w Lublinie, ale dojeżdżamy również na miejsce wskazane przez Klienta, jeśli wymaga tego sytuacja. Dokonanie tego rodzaju czynności w formie notarialnej obciąża wskazaną nieruchomość prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia wierzytelności z domu, mieszkania lub działki gruntu. Podczas żądania zaspokojenia wierzytelności ma on pierwszeństwo przed innymi podmiotami, domagającymi się od strony zobowiązania spłaty pozostałych zadłużeń.

Choć zgodnie z prawem bankowym nie wymaga się formy notarialnej do ustanowienia hipoteki, to skorzystanie z pomocy prawnika w tym wypadku ogranicza możliwość popełnienia błędu, który w przyszłości mógłby skutkować nienależytym zabezpieczeniem interesów stron zobowiązania. Warto przy tym pamiętać, że sama procedura ustanowienia hipoteki jest wymagana przez banki np. podczas zaciągania zobowiązania hipotecznego.

 

Na czym polega procedura ustanawiania hipoteki?

Ustanawianie hipoteki polega na zawarciu stosownej umowy pomiędzy instytucją finansową a osobą biorącą kredyt. W dokumencie znajdują się informacje na temat formy hipoteki, a także wartości obciążenia nieruchomości i całkowitego lub częściowego charakteru obciążenia. Na podstawie umowy właściciel nieruchomości składa oświadczenie o ustanowieniu hipoteki. Ostatnim etapem jest złożenie odpowiedniego wniosku o wpis do księgi wieczystej.

Wyróżnia się trzy rodzaje hipotek:

  • umowną — ustanawianą prze dłużnika na podstawie umowy zawartej np. z bankiem,
  • przymusową — ustanowiona bez zgody dłużnika przez sąd lub uprawniony organ, np. ZUS lub urząd skarbowy,
  • łączną — obciąża więcej niż jedną nieruchomość jednocześnie.

Ustanowienie hipoteki często w praktyce okazuje się czynnością dość skomplikowaną, dlatego warto jest skorzystać z pomocy rejenta.

Wpis hipoteki do księgi wieczystej jest konstytutywny. Hipoteka powstaje dopiero z chwilą wpisu – wówczas nieruchomość zostaje obciążona i powstaje zabezpieczenie.

Należy zauważyć, że ustanowienie hipoteki bardzo często wiąże się z zawarciem umowy sprzedaży u notariusza i może być dokonane w tym samym akcie notarialnym.