Koszty

kosztorys i kalkulator

Na całkowity koszt czynności notarialnej składają się zazwyczaj:

 1. podatki, których notariusz jest płatnikiem, tj. podatek od czynności cywilnoprawnych lub podatek od spadków i darowizn,
 2. opłaty sądowe od wniosku kierowanego do Wydziału Ksiąg Wieczystych
 3. taksa notarialna wraz z należnym podatkiem VAT, w tym za sporządzenie aktu notarialnego, złożenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku wieczystoksięgowego oraz wydanie wypisów.

Notariusz uzależnia podpisanie aktu notarialnego od uiszczenia przez zobowiązaną stronę należnego podatku i opłaty sądowej.

Wstępną informację na temat wysokości kosztów związanych z dokonaniem interesującej Państwa czynności notarialnej mogą Państwo uzyskać kontaktując się z naszą Kancelarią. Ostateczny koszt zostanie wyliczony po dostarczeniu do Kancelarii kompletu dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania danej czynności.

Preferowaną formą płatności za czynność notarialną, zwłaszcza kiedy należna kwota jest wysoka bądź obejmuje opłaty publicznoprawne, jest dokonanie uprzedniego przelewu na konto Kancelarii Notarialnej:

Odbiorca: Klaudia Sutryk-Sochowska Kancelaria Notarialna

Numer rachunku: 68 1240 5497 1111 0011 1421 0356 (Bank Pekao S.A.)

Ponadto należności mogą być uiszczane gotówką lub kartą płatniczą.

 

Podatki

W przypadkach określonych przepisami prawa notariusz jest płatnikiem podatków, tj. określa ich wysokość, pobiera od stron czynności notarialnej, a następnie przekazuje do Urzędu Skarbowego.

Notariusz jest płatnikiem podatku od następujących czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego:

 • umowy sprzedaży,
 • umowy zamiany,
 • umowy pożyczki,
 • umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • odpłatnej umowy o dział spadku,
 • odpłatnej umowy o zniesienie współwłasności,
 • ustanowienia hipoteki,
 • ustanowienia odpłatnego użytkowania,
 • ustanowienia odpłatnej służebności,
 • umowy spółki.

Ponadto notariusz jest płatnikiem podatku od dokonanej w formie aktu notarialnego:

 • darowizny,
 • umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
 • umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności,
 • umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania,

w przypadku nabycia przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium RP lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP. Od podatku zwolnione jest nabycie przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

Notariusz nie pobiera podatku od nabycia rzeczy i praw w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego. Do złożenia zeznania podatkowego zobowiązani są samodzielnie uczestnicy postępowania spadkowego.

Podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa przedmiotu, prawa lub świadczenia w wysokości określonej przez nabywcę.

 

Opłaty sądowe

Jeżeli dokonanie czynności notarialnej wiąże się z koniecznością złożenia wniosku o wpis w księdze wieczystej, notariusz pobiera od wnioskodawcy należną opłatę sądową, a następnie przekazuje ją właściwemu sądowi rejonowemu. Wysokość opłat sądowych określa ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

 

Taksa notarialna

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnej przysługuje wynagrodzenie zwane taksą notarialną. Maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku. W przypadku umów zawieranych w formie notarialnej podstawą określenia wysokości tego wynagrodzenia jest wartość przedmiotu tej umowy. Przykładowo maksymalna stawka taksy notarialnej za sporządzenie aktu notarialnego obejmującego umowę darowizny mieszkania uzależniona jest od jego wartości rynkowej. Przy obliczaniu wartości przedmiotu czynności notarialnej nie odlicza się obciążeń i bonifikat.

Z każdego aktu notarialnego notariusz zobowiązany jest sporządzić wypisy dla stron. W niektórych przypadkach określonych przepisami prawa notariusz zobowiązany jest ponadto do sporządzenia i wysłania wypisów także do sądu (np. Wydziału Ksiąg Wieczystych, Wydziału Cywilnego), urzędu (np. Urzędu Miasta lub Gminy, Starostwa Powiatowego) bądź innego podmiotu (np. Spółdzielni Mieszkaniowej, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Lasów Państwowych). Za sporządzenie tych wypisów notariusz pobiera wynagrodzenie, którego wysokość uzależniona jest od liczby stron.

Jeżeli czynność notarialna dokonywana jest poza kancelarią, taksa notarialna może zostać zwiększona o 50 zł za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności, liczoną od opuszczenia kancelarii przez notariusz do jego powrotu. Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów dojazdu.

Notariuszowi przysługuje również wynagrodzenie za sporządzenie projektu aktu notarialnego obejmującego umowę, nawet jeżeli ostatecznie na skutek jakichkolwiek okoliczności akt ten nie został podpisany.

Za zapłatę wynagrodzenia odpowiadają solidarnie wszystkie strony czynności notarialnej, mogą się jednak umówić, że to jedna z nich zobowiązana jest do uiszczenia taksy notarialnej.

 

Zwolnienie od kosztów

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej konieczne jest wykazanie, że nie posiada ona dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza.

Na podstawie prawomocnego postanowienia sądu wydanego nie później niż na 3 miesiące przed podpisaniem aktu notarialnego można uzyskać również zwolnienie od opłaty sądowej od wniosku o wpis w księdze wieczystej. Wniosek należy złożyć do wydziału cywilnego sądu rejonowego prowadzącego księgę wieczystą.