Pełnomocnictwo notarialne Lublin

Zajmujemy się udzielaniem pełnomocnictwa notarialnego w Lublinie. Dokument umożliwia mocodawcy upoważnienie pełnomocnika do podejmowania czynności prawnych w jego imieniu. Należy go sporządzić w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym lub w formie aktu notarialnego, pod nadzorem prawnym i merytorycznym rejenta. Zajmę się nie tylko sprawdzeniem tego, czy dokument spełnia wymogi prawne dla swojej ważności, ale także pomogę w jego treści oddać faktyczną wolę stron. Wspólnie ustalimy zakres pełnomocnictwa, a także poinformuję zainteresowane osoby o jego skutkach oraz samym wygaśnięciu umocowania, a także o tym, kiedy jest możliwe lub konieczne skorzystanie z takiej formy działania.

Do sporządzenia dokumentu niezbędne są:

  • wskazanie celu pełnomocnictwa — np. zawarcie umowy sprzedaży u notariusza,
  • dane mocodawcy oraz osoby, która staje się pełnomocnikiem,
  • data i miejsce zawarcia czynności,
  • okres obowiązywania pełnomocnictwa notarialnego, jeśli tak wynika z woli stron,
  • określenie rodzaju pełnomocnictwa.

Po sporządzeniu dokument ten powinien zostać podpisany przez mocodawcę.

 

Jakie rodzaje pełnomocnictwa wyróżniamy?

Wyróżnia się pełnomocnictwa:

  • ogólne — dotyczą czynności związanych ze zwykłym zarządem,
  • rodzajowe — wskazują kategorię czynności, której dotyczy pełnomocnictwo,
  • szczególne — konstruuje się je w przypadku umocowania pełnomocnika do dokonania konkretnej czynności prawnej.

Termin wygaśnięcia pełnomocnictwa należy zawrzeć w dokumencie. W przeciwnym razie będzie ono ważne bezterminowo, a do jego wygaśnięcia dojdzie np. w chwili śmierci mocodawcy lub pełnomocnika, odwołania lub zrzeczenia się pełnomocnictwa przez upoważnione do tego strony.